Allmänna medlemsvillkor  formochfigur

1. Medlemskap & Hälsotillstånd

Detta medlemskap är personligt och ger kunden full rättighet att utnyttja fom och figurs utvalda träningsutbud eller annan, utsedd av form och figur, likvärdig leverantör av träning. Varje medlem ansvarar för att deras hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan deltaga i aktiviteterna på form och figur.

2.Trivselregler och träningsföreskrifter.

Vid besök skall, vid anmodan, medlemskort uppvisas för form och figurs receptionpersonal. För att säkerställa identitet har medlem genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med andra personfakta. Det åligger alla medlemmar att ta del av och följa gällande trivselregler. Medlem äger inte rätt att bedriva någon form av direkt eller indirekt verksamhet/försäljning av tjänster och produkter på och i anslutning till formochfigurs lokaler. Sådan överträdelse betraktas som grovt regelbrott och leder till omedelbar uppsägning i enlighet med punkten 10 nedan. Medlem skall öven följa de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning med meddelats., skriftligen eller muntligen av  form och figurs personal. Träning får endast utföras i  ändamålsenliga idrottskläder.

3. Information, nyheter och prisändringar.

Genom att underteckna detta avtal accepterar medlemmen att vid olika tillfällen kontaktas av form och figur för att få aktuell information och senaste nyheter via telefon sms, e-post eller utnyttjande av annan teknik. Under den första angivna minimiperioden är medlemskapet garderat mot prihöjningar, utom de som beror på ökningar av mervärdeskatt. Därefter kan prishöjning ske för medlemska som löper tillsvidare om prishöjningen meddelas senast 45  (45) dagar i förväg.

4. Avtalstid och uppsägningar.

Medlemskapet är ett tillsvidareavdal och baserat på olika minimiperioder. Aktuell minimiperiod gäller fron det datum då ett ordinärt medlemskap startar och en avslutning av medlemskapet kan tidigast utföras, efter angiven minimiperiod. Medlemskap via autogiro förlängs löpande efter minimiperioden och uppsägningisdag med 2 mån kalendermånader. Medlemskap minimum 12 månader betalda kontand övergår efter 12 månader till autogiro med förlängning enl, ovan. Väljer du vid detta avtalsm ingående att inte lämna uppgifter som autogirot, skall medlemskapet sägas upp 2 månader innan medlemskapet går ut. I annat fall så debiteras du för en ny 12 månadersperiod, som du förbinder dig att fullfölja betalningen för. varefter samma regler för uppsägning gäller. All uppsägning skall ske skriftligen, på för ändamålet särskild upprättad blandett.

5. Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (betalaren) medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag ( förfallodagen) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betaltjänstleverantör, betalaningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalningen kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens, betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

6. Allmännt om Autogiro

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att dennne får initera betalningar från betlarens konto. Dessutom ska betalaren betaltjänstleverantör (t ex bank eller batalningsinstut) godkänna att kontot kan användas för autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran förflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Definition av bankdag. Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Information om betalning . Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senaste åtta dagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av avara eller tjänst. I sådana fall får betalaren meddelande från betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgiviande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattasd av betalningsmottagaren meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot. Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00:01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning för förfallodag får betalningsmottagaren göra ytterliggare uttagsförsök under de senaste bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet försök. Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senaste två bankdagar för förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betalningleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalning stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet. Medgivandets giltighetstid, återkallelse. Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har när som helst rätt att återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhandla senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänsleverantör tillhandla senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten till betalningsmottagaren betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till autogiro. Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

7. Debitering - autogiro

All löpande debitering sker i förskott på förfallodagen som är den tjugoåttonde (28) varje månad undantaget om den tjugoåttonde (28) infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kontot närmaste bankdagen innan förfallodag. Om täckning saknas och påminnelse skickas till medlem gällande utebliven betalning tillkommer mer påminnelseavgift vid varje tillfälle på femtio (50) kronor samt dröjsmålsränta motsvarande 2% per månad. Om  medlem dröjer med betalning mer än told (12) dagar efter angiven förfallodag, äger form och figur rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden. Form och figur förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning sända ärendet vidare till inkasso. Genom tecknande av detta medlemsskap ger kunden form och figur rättighet att överlåta betalningar kopplade till detta avtal till annan part. Form och figur förbehåller sig rätten att at en standard kreditupplysningpå alla som vill bli medlem. Vid betalningsanmärkning är vår policy att medlemskap skall medtalas i kontant i förskott.

8. Medlemskort samt ändring av personfakta

Om en medlem förlorar sitt medlemskort, eller detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart, skall detta omgående anmälas till receptionpersonalen som då utfärdar ett nytt medlemskort mot en ersättning av ett hundra (100) kronor. Medlem skall omgående underrätta form och figur om ändring av medlems namn, adress, telefonnummer, bank, kontonummer mm. Medlemskortet som tillhör form och figur skall återlämnas vid en ev. uppsägning av avtalet. 

9. Ansvar för medlemmars ägodelar och olycksfall

Form och figur ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmars eller andra besökares tillbehörigheter. Form och figur ansvarar inte heller för personskador som förorsakats medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist härpå. Vår miljö är inte anpassad för barn och ingen under 16 år får därför vistas i lokalen.

10. Obemannat

Medlemmen förbinder sig att följa de regler som gäller vid obemannat och som finns anslagna på studion och hemsidan. Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debitieras för uttryckningskostnad.

11. Avstängning och uteslutning av medlem

Form och figurförbehåller sig rätten att att utan angivande av skäl omgående avbryta detta avtal. Vid sådant förhållande återbetalas samtliga outnyttjade förskottsbetalda avgifter. I grova fall av regelbrott, som t ex utlåning av medlemskort till obehöriga, släppa in mer än dig själv vid inpassering sker uteslutning av medlem utan någon återbetalning av eventuellt innestående tid eller startavgift.

12. Praktiska ändringar eller medlemsregistrering

Form och figur förbehåller sig rätten till ändringar i utbud, öppettider och allmänna medlemsvillkor. Ändringar kan endast äga rum om det är angivet senast fjorton (14) dagar innan ändring äger rum. Form och figur anses ha meddelat sina medlemmar genom att information om eventuell ändring anges på särskild anslagstavla i form och figurs lokaler eller på tillhörande hemsida. Ingen kompensation utgår till medlemmarna i dessa fall. Alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering och tillåter även form och figur sammarbetspartners att informera om förmånlinga erbjudande. 

 

 

Skaffa tränings/Spakort

All inklusive även Spa

Årkort Vuxen        2999 kr

Halvårskort          2295 kr

Årskort ungdom    1999 kr

(14-18 år)

Halvårskort           1250kr

(14-18 år)

Dagkort                  120 kr

Autogiro           299 kr/mån

(bindningstid)       1 år 

Swish 123 336 5616